ديجيتال ماركتينگ
سخنران
آقاي مهندس ميثم زرگر پور
روز برگزاری
1395/01/31
زمان شروع
زمان پایان
19
توضیحات
خلاصه برنامه
  • تفاوت هاي بازاريابي در عصر سنتي و ديجيتال
  •  اصول بازاريابي الكترونيكي
  •  مشتري در عصر بازاريابي الكترونيكي
  •  بايدها و نبايدهاي بازاريابي الكترونيكي
  •  مرور چند ابزار بازاريابي الكترونيكي​
محل برگزاری
​سازمان مديريت صنعتي - مركز آموزش- طبقه سوم - سالن زنده ياد دكتر وفا غفاريان
مدیریت مجوزهامدیریت مجوزها

عنوان

سخنران

روز برگزاری

زمان شروع

زمان پایان

توضیحات

خلاصه برنامه

محل برگزاری

سال

برنامه آینده می باشد؟

حوزه کاربردی راهکار

راهکارهای سازمان

تاریخ و ساعت شروع

تاریخ و ساعت پایان

روزهای برگزاری

پیوست ها

ایجاد شده در توسط
آخرین تغییر در توسط