مهندسی اجرا (قوی ترین ابزار استقرار استراتژی ها و کسب نتیجه)
سخنران
جناب آقاي مهندس حسين ظهوريان
روز برگزاری
1395/03/11
زمان شروع
1900/01/01
زمان پایان
19:00
توضیحات
خلاصه برنامه
  • پارادايم و مدل مهندسي اجرا
  • كاربرد شاخص توان اجرايي در مديريت
  • نحوه سنجش شاخص توان اجرايي سازمان ها
  • مدل بهبود توان اجرايي سازمان ها
  • بررسي موردي مهندسي اجرا در چند سازمان بزرگ و مطرح ايراني

محل برگزاری
خيابان وليعصر- نبش جام جم- سازمان مديريت صنعتي- ساختمان آموزش- طبقه سوم- سالن زنده ياد دكتر وفا غفاريان
مدیریت مجوزهامدیریت مجوزها

عنوان

سخنران

روز برگزاری

زمان شروع

زمان پایان

توضیحات

خلاصه برنامه

محل برگزاری

سال

برنامه آینده می باشد؟

حوزه کاربردی راهکار

راهکارهای سازمان

تاریخ و ساعت شروع

تاریخ و ساعت پایان

روزهای برگزاری

پیوست ها

ایجاد شده در توسط
آخرین تغییر در توسط