برنامه های امسال
  
  
  
  
  
  
يادگيری و توانمندسازی جمعی به عنوان رويکردی جايگزين برای توسعه صنعتی و بنگاهیجناب آقاي دکتر عليرضا فرمهینی فراهانی هماهنگ کننده ملی پروژه های یونیدو 1396/03/0217191396
بورس؛ برنه ها و بازنده ها( آشنايي با رازهاي سرمايه گذاران حرفه اي در بازار سرمايه و حوزه سرمايه گذاري)جناب آقاي مهندس امير صالحي1396/02/2617191396
مديريت اثربخشجناب آقاي مهندس ناصر بابايي مدير عامل پالايشگاه نفت تهران1396/02/1217191396