برنامه های آینده مدیران
  
  
  
  
  
خلاصه برنامه
  
اكران فيلم از پنبه تا آتشپنل تخصصي در رابطه با كسب و كار خانوادگي با حضور آقاي مهندس اصغر حاجي با با، تهيه كننده آقاي مجتبي مير تهماسب و يكي از اعضاء محترم هيات علمي سازمان مديريت صنعتي1396/10/051719
تهران- خيابان وليعصر- نبش جام جم- سازمان مديريت صنعتي- ساختمان آموزش- طبقه اول - سالن آمفي تاتر