برنامه های آینده مدیران
  
  
  
  
  
خلاصه برنامه
  
  
"سبد تخم مرغ هايم شكسته است"-عارضه يابي علل عدم تحقق برنامه هاي سازماني بكمك روش مديريت پورتفوليو مبتني براستانداردPMBOK-رويكردي نوين در سازمانهاي پيشروجناب آقاي دكتر بهزاد غفوريان- دكتري مهندسي صنايع- مشاور و مدرس دانشگاه1396/06/0717:0019:00

- پروژه هاي استراتژيك كدامند؟

- اهميت توجه به تعريف پروژه هاي تحقيق و توسعه

- پروژه هاي درست و پروژه هاي نادرست كدامند؟

- توجه متمركزانه به پروژه ها و يا طراحي سبد طرحها؟

و...

خيابان وليعصر- نبش جام جم- سازمان مديريت صنعتي- ساختمان آموزش- طبقه سوم- سالن زنده ياد دكتر وفا غفاريان1396