برنامه های آینده مدیران
  
  
  
  
  
خلاصه برنامه
  
  
آشنايي با بانك هاي اطلاعاتي نوسكويل و كاربردهاي آن (NoSQL database and Its Applications)آقاي دكتر مهدي حبيب زاده- دكتري علوم رايانه-دانش آموخته دانشگاه كنكورديا مونترال كانادا1396/04/131719
  • Introduction to Big Data Management
  • Introduction to NoSQL vs SQL
  • Database;; Documents,, Key-Values, Column Family and Graph
  • Aggregations
  • ...
خيابان وليعصر- نبش جام جم- سازمان مديريت صنعتي- ساختمان آموزش- طبقه سوم- سالن زنده ياد دكتر وفا غفاريان1396