دوره بين الملل و تور صنعتي ايالت باواريا آلمان
سخنران
روز برگزاری
1396/01/20
زمان شروع
زمان پایان
توضیحات
خلاصه برنامه
محل برگزاری
كشور آلمان