مرکز همایش ها

مرکز همایش ها

با توجه به نيازشركت ها و سازمان ها به فضا هاي مدرن آموزشي جهت برگزاري همايش هاي علمي ، مجامع  شركت ها جلسات عمومي كاركنان ، سمينار هاي علمي و تخصصي و دوره هاي آموزشي ، مركز همايش هاي سازمان مديريت صنعتي فضاهاي آموزشي خود را در ساختمان هاي شماره 1و 2 در اختيار متقاضيان قرار مي دهد.​

 تصاویر برگزیده

کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد در سازمان مدیریت صنعتی برگزار گردید.
همایش راهبرد آموزش در صنعت هوانوردی در سالن آمفی تئاتر مرکز همایش های سازمان مدیریت برگزار گردید.
همایش ملی کارآفرینان مسولیت پذیر در سالن آمفی تئاتر مرکز همایش های سازمان مدیریت برگزار گردید.
1 - 3 Next