همایش خروج صنعت پلاستیک از بحران در سالن آمفی تئاتر مرکز همایش های سازمان مدیریت برگزار گردید.
پنجشنبه,13 دی, 1397

همایش خروج صنعت پلاستیک از بحران   در روز دوشنبه 10 دی ماه در سالن آمفی تئاتر مرکز همایش های سازمان مدیریت برگزار گردید.

 

 

Access denied. You do not have permission to perform this action or access this resource.