مدیریت همایش های سازمان مدیریت صنعتی برگزار می کند: شانزدهمین کنفرانس بین المللی توسعه منابع انسانی
چهارشنبه,26 آذر, 1399

مدیریت همایش های سازمان مدیریت صنعتی در تاریخ 14 الی 17 دی ماه سال جاری شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی را برگزار می کند.

لینک خبر: شانزدهمین کنفرانس بین المللی توسعه منابع انسانی

1 - 30 Next