کتاب های جدید فارسی
  
  
  
  
مطالعه وضعيت صندوق‌هاي بازنشستگي: با تاکيد بر سازمان تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي کشوري مجري بهروز هادي‌زنوز.طرح نقد۱۳۹۷
مديريت منابع انساني در صنايع خلاقمهدي شريفي، علي حاج‌محمدي، نفيسه انصاري.سازمان مديريت صنعتي، ۱۳۹۷
مديريت تکنولوژي: فعاليت‌ها و ابزارهاديلک ستيندامار، راب فال، ديويد پروبرت؛ مترجمان سعيد شوال‌پور، مجيد فروزان‌مهر..سازمان مديريت صنعتي۱۳۹۷
مديريت ارتباط با مشتري: مفاهيم، نظريه‌ها، الگوها و نمونه‌هاي عملي مهدي کاظمي، محمدجواد جمشيدي.سازمان مديريت صنعتي۱۳۹۷
مجموعه استانداردهاي بين‌المللي مديريت منابع انساني: شامل ايزو ۳۰۴۰۰، ۳۰۴۰۵، ۳۰۴۰۸، ‎۳۰۴۰۹مترجمان اکبر عيدي، بژمان شريفي.- تهران: سازمان مديريت صنعتيسازمان مديريت صنعتي۱۳۹۷
  فساد اداري و پولشويي: آسيب‌شناسي اجتماعيحسينعلي بهرام‌زاده، فاطمه معتمدي‌گلوگاهي.بجنورد۱۳۹۷
سرگذشت يک صندوق مجري طرح ميکائيل عظيمي.نشر کوير۱۳۹۶
سالمندي خوب: مروري بر مفاهيم و ابعاد خوب پير شدننويسنده نسيبه زنجري.سازمان مديريت صنعتي۱۳۹۸
سازمان دوسو توان: بهره‌برداري از امروز اکتشاف براي فرداينس ماير؛ مترجمان منوچهر منطقي...[و ديگران].سازمان مديريت صنعتي۱۳۹۸