کتاب های جدید فارسی
  
  
  
  
اخلاق و احکام کسب و کارگردآوري و تاليف مقتدالانام روانبخش.کاسپين دانش۱۳۹۵
مديريت استراتژيک پيشرفته: راهبري راهبردهاکاوه تيمورنژاد، مقتدالانام روانبخشانتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي۱۳۹۱
نظام نوآوريتاليف مصطفي رضوي ، مرتضي اکبريدانشگاه تهران ، موسسه انتشارات۱۳۹۰
مقدمه‌اي بر بازاريابي رسانه‌هاي اجتماعيمؤلف آلن چارلزورث؛ مترجمان حسين نوروزي، رقيه تيمورفاميان، سعيد محمديموسسه کتاب مهربان نشر۱۳۹۶
معادلات ساختاري مبتني بر رويکرد حداقل مربعات جزئي به کمک نرم‌افزار Smart-PLSمولفان شهريار محسنين، محمدرحيم اسفيدانيموسسه کتاب مهربان نشر۱۳۹۶
مسئوليت اجتماعي شرکت‌ها: بينش‌هاي علمي و اثرها استفان ورتيگانز، ساموئل ايدوو؛ ترجمه منوچهر منطقي، آذر صائميان، يونس نظري موسسه کتاب مهربان نشر : انجمن مديريت ايران۱۳۹۶
مديريت و بازاريابي خدمات: مديريت مشتريان در رقابت در حوزه خدماتکريستين گرونروس؛ مترجمان کامبيز حيدرزاده، مجيد ميرويسيموسسه کتاب مهربان نشر۱۳۹۴
مديريت رسانهوحيد خاشعيوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، معاونت مطبوعاتي و اطلاع‌رساني، دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه‌ها۱۳۹۰
مدل‌هاي کسب و کار مجازي: ريسک ها و پاداش هاي کارآفرينانهکارين بريدر، [آنکي مالمبورگ، اسکيل سودرليند]؛ ترجمه مرتضي اکبري، هومان تامپي همراه علم: آوند دانش۱۳۹۵
مباحث کاربردي مديريت نوينجمشيد اثني‌عشري​کتاب‌آوا‎۱۳۸۷
قدرت انگارهاحد فرامرزقراملکي، علي‌اکبر ناسخياننشر مجنون۱۳۹۵
طراحي مدل خط مشي‌گذاري فرهنگي در آموزش عاليوحيد خاشعيوزارت علوم،، تحقيقات و فناوري، معاونت فرهنگي و اجتماعي، دفتر برنامه‌ريزي اجتماعي و مطالعات فرهنگي۱۳۹۰
شهر هوشمند :مفاهيم و رويکردها رباب قاسم‌شربياني ، مسعود شفيعي ، وحيد يزدانيانپيام‌رسان۱۳۹۴
سازمانهاي اخلاقي در کسب و کاراحد فرامرزقراملکينشر مجنون۱۳۹۶
سازماندهي توليد به روش تئوري محدوديت‌ها: پياده‌سازي و کاربرد TOC‎ در سيستم‌هاي توليديساسان سپاسيسيمرغ خراسان۱۳۹۳
راهنماي کاربران GAMS‎ به همراه مدل‌هاي DEA‎مهدي طلوع ، سمانه جوشقاني​نشر کتاب دانشگاهي۱۳۹۵
درس‌هايي از مديريت ژاپني :انديشه‌ها، فنون و تدابير موثر در موفقيت اقتصاد و صنعت کشور ژاپن و بررسي موردي "نظام توليد تويوتا" به عنوان مظهر بهره‌وري و تعالي سازمانيابک کاظمي؛مقدمه نويس عبدالرضا رضايي‌نژادفوژان۱۳۹۳