کتاب های جدید فارسی
  
  
  
  
راهنماي بکارگيري استانداردهاي حسابرس(‎۱): گزارش حسابرس درباره ي صورت هاي مالي: استانداردهاي حسابرس بخش هاي ‎۷۰۰،۷۰۵و۷۰۶)  نويسندگان عبداله آزاد، محبوبه کاظميجامعه حسابداران رسمي ايران، مرکز آموزش و تحقيقات حسابداري و حسابرسي حرفه اي۱۳۹۷
تحقيقات بازاريابي با رويکرد کاربردينويسنده پينگالي ونوگپال؛ ترجمه امين اسداللهي، گلناز عابديني تفليسي؛ پيشگفتار پرويز درگي؛ ويراستاران احمد آخوندي، محسن جاويد مويدانتشارات بازاريابي۱۳۹۵
معرفي صنعت بورس اوراق بهادار: روندها و پيشرفت‌ها،همراه با معرفي ‎۲۰ بورس معروف جهانترجمه و گردآوري ابوالفضل شهرآبادي، امير يوسفيان‌پور، قربان برارنياادبيسازمان بورس اوراق بهادار،شرکت اطلاع رساني و خدمات بورس تهران۱۳۹۰
معرفي صنعت بورس اوراق بهادار: روندها و پيشرفت‌ها،همراه با معرفي ‎۲۰ بورس معروف جهانترجمه و گردآوري ابوالفضل شهرآبادي، امير يوسفيان‌پور، قربان برارنياادبيسازمان بورس اوراق بهادار،شرکت اطلاع رساني و خدمات بورس تهران۱۳۹۰
مديريت گردشگرينويسنده مهدي کاظميسازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقيق و توسعه علوم‌انساني۱۳۹۲
مديريت کيفيت و بهره‌وريمولف منصور توسليآفرنگ۱۳۹۳
مديريت سرمايه‌ها و دارايي‌هاي نامشهود سازمان: مدل‌ها، يافته‌ها و شاخص‌هاي سنجشغلامعلي طبرسا، آرمان احمدي‌زادموسسه کتاب مهربان نشر۱۳۹۴
مديريت پروژه سرآمد ايران: مبتني بر پرينستاليف عليرضا توکليموسسه فرهنگي هنري پردازش هوشمند علايم۱۳۹۳
مجموعه‌هاي راف و مجموعه‌هاي خاکستري (مباني ، کاربرد ، نرم‌افزار) استفاده در: تصميم‌گيري کمي، تحقيق در عمليات نرم، مدلسازي رياضي، داده کاوي، تشخيص الگو، خوشه بندي، تحليل داده ها، سيستم هاي خبره نويسندگان تورج کريمي ، محمدرضا صادقي‌مقدمموسسه کتاب مهربان نشر‎۱۳۹۵
فهم تامين مالي اسلامي: مطالعه بازار اوراق بهادار در چارچوبي اسلامينويسنده محمد عبدالمنان؛ مترجم کامران ندريدانشگاه امام صادق(ع)۱۳۸۸
سنجش و مصورسازي پراکندگي جغرافيايي ثروت علمي: مفاهيم و کاربردهانويسنده سعيد اسديپژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران : چاپار۱۳۹۳
راهنماي مسائل برنامه‌ريزي خطي بازارا. جارويس. شراليمازيار زاهدي‌سرشت، شهاب عباسينشر کتاب دانشگاهي۱۳۹۳
راهنماي بکارگيري استاندارد بين‌المللي گزارشگري مالي ‎۱۶: اجاره‌هاتاليف افسانه رفيعيسازمان حسابرسي، مديريت تدوين استانداردها۱۳۹۷
راهنماي بکارگيري استانداردهاي بين‌المللي حسابداري ‎۳۳: سود هر سهمترجمه و تأليف اميد پورحيدريسازمان حسابرسي، مديريت تدوين استانداردها۱۳۹۷
راهنماي بکارگيري استاندارد بين‌المللي حسابداري ‎۳۶: کاهش ارزش داراييهاتاليف و ترجمه محمدحسين صفرزاده، اميد پورحيدريسازمان حسابرسي، مديريت تدوين استانداردها۱۳۹۷
حاکميت فناوري اطلاعات در سازمان بر مبناي چارچوب COBIT 5‎ : يک راهنماي مديريتيتاليف جف هارمر ؛ ترجمه علي اوتارخاني، سجاد شکوهيار، سجاد صالحي‌پورموسسه کتاب مهربان نشر۱۳۹۴
تدوين طرح کسب و کار حرفه‌اي: راهنماي عملي تهيه طرح راه‌اندازي شرکتنويسنده متيو رکورد؛ مترجمان عبدالحميد ابراهيمي، سيدعلي دلبري، محمدهادي‌رجبيموسسه کتاب مهربان نشر۱۳۹۴
تحليل استراتژيک بازارهاي جهانيتاليف و گردآوري معصومه حسين‌زاده‌شهري، فاطمه مشکدانيانموسسه کتاب مهربان نشر۱۳۹۵
تحقيقات بازاريابي نويسندگان آلوين‌جي. برنز، رونالداف. بوش؛ مترجمان کامبيز حيدرزاده، مجيد ميرويسيموسسه کتاب مهربان نشر۱۳۹۶
پژوهش‌هاي تجربي و روش‌شناسي در حسابداري :همراه با کاربرد نرم‌افزارهاي Empirical Researches and methodology in accounting‎ =Stata 12, SPSS‎۲۲, Eviews9مولفان بهمن بني‌مهد، مهدي عربي، شيوا حسن‌پور. ترمه۱۳۹۶
بيمه اجتماعي سلامت: کتاب راهنما براي برنامه‌ريزينويسندگان چارلز نورمند، اکسل وبر؛ مترجم علي حسن‌زاده.آوش : شرکت تعاوني اميران کاغذ بلندهمتان۱۳۹۷
برندينگ ديجيتال: توسعه‌ي برند در فضاي مجازينويسنده آلن‌پي. ادمسون؛ مترجم آتنا مقدم.سيته۱۳۹۵
استاندارد حسابرسي شماره ‎۵ : حسابرسي کنترل داخلي حاکم بر گزارشگري مالي که با حسابرسي صورت‌هاي مالي يکپارچه مي شودهيئت نظارت بر حسابداري شرکت‌هاي عام ؛ مترجمان امير پوريانسب، محسن قاسمي، محمد قربانيشرکت اطلاع‌رساني و خدمات بورس، انتشارات بورس۱۳۹۲
آشنايي با نحوه شکل‌گيري و مديريت شرکتهاي هولدينگ از ايده تا مديريت در ايران: از سري کتابهاي آينده پژوهي مولفين محمدمهدي رباني... [ و ديگران]  اميران ۱۳۹۲
  ‎۱۰۰۱ راهکار تبليغاتي: راهکارهايي از بزرگ‌ترين تبليغات جهاننويسنده لوک دوپونت؛ مترجم منيژه شيخ‌جوادي(بهزاد) ؛ ويراستار ندا رضاحسيني.سيته۱۳۹۶
  استاندارد ‎۳۴۰۰۰ تعالي منابع انساني در عمل: مديريت منابع انساني پيشرفته  قلي‌پور، آرين، موسسه کتاب مهربان نشر۱۳۹۷