عضویت در کتابخانه

​​

دانشجویان، کارکنان، اعضای هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی می توانند با در دست داشتن کپی شناسنامه  جهت عضویت به صورت حضوری به کتابخانه های سازمان مراجعه فرمایند؛ سایر وابستگان به سازمان مدیریت صنعتی نیز می توانند با اخذ معرفی نامه از واحد مرتبط (به عنوان مثال ارزیابان جایزه تعالی سازمانی) جهت عضویت به کتابخانه ها مراجعه فرمایند.

شرایط عضویت در کتابخانه های سازمان مدیریت صنعتی

فرمهای مورد نیاز برای استفاده از خدمات کتابخانه ها:

فرم عضویت در کتابخانه های سازمان

فرم  معرفی نامه فارغ التحصیلان سازمان مدیریت صنعتی

فرم معرفی‌نامه سایر افراد متقاضی استفاده از خدمات کتابخانه سازمان