پایان نامه ها
  
  
  
مشخصات
پ‏‎۹۹۳چالش هاي مديريت جانشين پروري در شرکت هاي خانوادگي: مطالعه موردي شرکت هاي گلرنگ-کن- ميخک نسجآريا فتاحي، منصور بني اسدي
به راهنمايي استاد راهنما نسرين جزني؛ استاد مشاور خدايار ابيلي؛ استاد ناظر کامليا احتشامي اکبري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت صنعتي، دانشکده مرکز آموزش، رشته مديريت اجرايي) ؛ ‎۱۳۹۶.
پ‏‎۹۹۲تدوين الگويي براي پياده سازي متدولوژي مدلسازي اطلاعات ساختمان (BIM‎) در نهادهاي صنفي مرتبط با صنعت ساختمان تجاري و مسکوني تهرانفرشاد آقاحسيني
به راهنمايي استاد راهنما مرتضي عمادزاده؛ استاد مشاور بهنام فيض آبادي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت صنعتي، دانشکده مرکز آموزش، رشته مديريت اجرايي) ؛ ‎۱۳۹۷.
پ‏‎۹۹۱بررسي ابعاد تاثير بازاريابي رسانه هاي اجتماعي بر وفاداري برند در کسب و کارهاي اينترنتي ايرانساجد هژبري، جعفر برخي
به راهنمايي استاد راهنما محمد آزادي؛ استاد مشاور کامليا احتشامي اکبري؛ استاد ناظر فرانک جواهردشتي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت صنعتي، دانشکده مرکز آموزش، رشته مديريت اجرايي) ؛ ‎۱۳۹۷.
پ‏‎۹۹۰شناسايي و اولويت بندي عوامل تاثير گذار بر چابک سازي زنجيره تامين شرکت دارويي داروپخش با استفاده از روش ها و تصميم گيري چند معياره فريده علي نيا
ه راهنمايي استاد راهنما کاوه خليلي دامغاني؛ استاد مشاور فرزاد حقيقي راد؛ استاد ناظر احمد ماکويي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت صنعتي، دانشکده مرکز آموزش، رشته مهندسي صنايع- مديريت سيستم و بهره وري) ؛ ‎۱۳۹۵.
پ‏‎۹۸۹شناسايي و اولويت بندي عوامل رشد استارتاپ هاي تجارت الکترونيک در ايرانمحمدسعيد ايپچي لر
 به راهنمايي استاد راهنما کامران اعتمادمقدم؛ استاد مشاور کامليا احتشامي اکبري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت صنعتي، دانشکده مرکز آموزش، رشته مديريت اجرايي) ؛ ‎۱۳۹۶.
پ‏‎۹۸۸  ارائه مدل شهرت سازماني براي صنعت بازرسي هاي مهندسي مورد کاوي شرکت بازرسي کيفيت و استاندارد ايران بيژن عموشاهي
‎به راهنمايي استاد راهنما محمد آزادي؛ استاد مشاور کامليا احتشامي اکبري؛ استاد ناظر فرانک جواهر دشتي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت صنعتي، دانشکده مرکز آموزش، رشته مديريت اجرايي) ؛ ‎۱۳۹۷.
پ‏‎۹۸۷بررسي تاثير سياست تقسيم سود بر نقدشوندگي در شرايط عدم اطمينان در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانمهران پوريان
به راهنمايي استاد راهنما مژگان رباط ميلي؛ استاد مشاور شاهين احمدي؛ استاد داور بهنام بهزادفر.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت صنعتي، دانشکده مرکز آموزش، رشته بازار سرمايه) ؛ ‎۱۳۹۷.
پ‏‎۹۸۶تدوين مدل فرآيندي مديريت دانش در صنعت بانکداري: مورد مطالعه بانک انصارآيدين عميق
به راهنمايي استاد راهنما نسيم غنبرتهراني؛ استاد مشاور غلامرضا نصيرزاده؛ استاد ناظر خدايار ابيلي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت صنعتي، دانشکده مرکز آموزش، رشته مديريت اجرايي) ؛ ‎۱۳۹۷.
پ‏‎۹۸۵ارايه راهکار براي رتبه بندي سرويس هاي مبتني بر وب از ديدگاه ذينفعانعليرضا اميدوار
به راهنمايي استاد راهنما احمد ماکوئي؛ استاد مشاور فرزاد حقيقي راد؛ استاد ناظر کاوه خليلي دامغاني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت صنعتي، دانشکده مرکز آموزش، رشته مهندسي صنايع- مديريت سيستم و بهره وري) ؛ ‎۱۳۹۷.
پ‏‎۹۸۴تحليل فرآيند رسيدگي به پرونده هاي قضايي با استفاده از استاندارد BPMN‎زهرا خليلي ثمرين
به راهنمايي استاد راهنما فرزاد حقيقي راد؛ استاد مشاور رضا کامران اعتماد مقدم؛ استاد ناظر پرستو معين الديني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت صنعتي، دانشکده مرکز آموزش، رشته مهندسي صنايع- مديريت سيستم و بهره وري) ؛ ‎۱۳۹۶.
پ‏‎۹۸۳بررسي رابطه نوع و اندازه صنعت با انحرافات بودجه اي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارمهدي خيره دست
به راهنمايي استاد راهنما محمدحسن جناني؛ استاد مشاور سعيد شيرزادي؛ استاد داور شاهين احمدي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت صنعتي، دانشکده مرکز آموزش، رشته مديريت بازار سرمايه) ؛ ‎۱۳۹۷.
پ‏‎۹۸۲بررسي ارتباط بازدهي و ريسک شرکت هاي مشمول ماده ‎۱۴۱ با شاخص بورس اوراق بهادار لادن کريمي
 به راهنمايي استاد راهنما رضا تهراني؛ استاد داور احمدرضا يزدانيان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت صنعتي، دانشکده مرکز آموزش، رشته بازار سرمايه) ؛ ‎۱۳۹۷.
پ‏‎۹۸۱بررسي نقش گزارشهاي مالي ميان دوره اي به هنگام و نوع اظهار نظر حسابرس بر سياست گذاري (استراتژي) تامين مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانمريم شرفي
به راهنمايي استاد راهنما مژگان رباط ميلي؛ استاد مشاور شاهين احمدي؛ استاد داور احمدرضا يزدانيان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت صنعتي، دانشکده مرکز آموزش، رشته بازار سرمايه) ؛ ‎۱۳۹۷.
پ‏‎۹۸۰بررسي رابطه رفتار شهروندي کارکنان با تصميم خريد مجدد از سوي مشتريان : مطالعه موردي شرکت سامسونگآزاده کفايي پور
به راهنمايي استاد راهنما حميد رحيميان؛ استاد مشاور امين اسداللهي؛ استاد ناظر مهرداد هاشمي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت صنعتي، دانشکده مرکز آموزش، رشته مديريت اجرايي) ؛ ‎۱۳۹۵.
پ‏‎۹۷۹ارزيابي شخصيت برند صنعتي شرکت الياف سراميک سپيدمحسن مصدق
به راهنمايي استاد راهنما کامليا احتشامي اکبري؛ استاد مشاور فرزاد حقيقي راد؛ استاد ناظر محمد آزادي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت صنعتي، دانشکده مرکز آموزش، رشته مديريت اجرايي) ؛ ‎۱۳۹۷.
پ‏‎‎۹۷۸بهينه سازي جايدهي تبليغات در چيدمان سايت هاي خبريحورا تقوي شيخ
به راهنمايي استاد راهنما فرزاد حقيقي راد؛ استاد مشاور کامران اعتماد مقدم؛ استاد ناظر پرستو معين الديني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت صنعتي، دانشکده مرکز آموزش، رشته مهندسي صنايع- مديريت سيستم و بهره وري) ؛ ‎۱۳۹۵.
پ‏‎۹۷۷ارزيابي هويت برند دايو بر اساس مدل کاپفرر: مورد کاوي شرکت افرند اطلسکميل خسروي اميري
به راهنمايي استاد راهنما محمدآزادي؛ استاد مشاور محمدصالح ترکستاني؛ استاد ناظر پرويز درگي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت صنعتي، دانشکده مرکز آموزش، رشته مديريت اجرايي) ؛ ‎۱۳۹۵.
پ‏‎۹۷۶بررسي و چالشها و موانع صادرات محصولات شوينده ايرانيمريم پنجي زاده
به راهنمايي استاد راهنما سياوش مريدي؛ استاد مشاور فرزاد حقيقي راد؛ استاد ناظر پرستو معين الديني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت صنعتي، دانشکده مرکز آموزش، رشته مهندسي صنايع- مديريت سيستم و بهره وري) ؛ ‎۱۳۹۵.
پ‏‎۹۷۵تدوين يک مدل ارزيابي يکپارچگي زنجيره تامين خدمات طراحي در ساخت و ساز: مورد مطالعه پروژه ساختماني مجتمع نگين نيايششريفي، علي
به راهنمايي استاد راهنما رامين ناجي زاده؛ استاد مشاور عليرضا خرم ؛ استاد ناظر فرامرز شاه محمدي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت صنعتي، دانشکده مرکز آموزش، رشته مديريت اجرايي) ؛ ‎۱۳۹۶.
پ‏‎۹۷۴تدوين مدل ديناميکي براي بهينه سازي تخصيص منابع در شرايط نوسان هاي تقاضا در سازمانهاي فعال در صنعت ساختمان: مطالعه موردي شرکت توسعه ساختماني پارسيانعلي عنايتي فر
به راهنمايي راهنما رسام مشرفي؛ استاد مشاور عليرضا خرم؛ استاد ناظر فرزاد حقيقي راد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت صنعتي، دانشکده مرکز آموزش، رشته مديريت اجرايي) ؛ ‎۱۳۹۶.