پایان نامه ها
  
  
  
مشخصات
پ‏‎۱۰۴۰بررسي تاثير کيفيت سود و هموار سازي سود بر نقدشوندگي سهام صنايع محصولات شيميايي در بورس اوراق بهادار تهرانکاظمي منش، فاطمه
به راهنمايي استاد راهنما رضا تهراني؛ استاد مشاور شاهين احمدي؛ استاد داور امين سادات.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت صنعتي، دانشکده مرکز آموزش، رشته بازار سرمايه) ؛ ‎۱۳۹۸.
پ‏‎۱۰۳۹بررسي تاثير ميزان درصد سهام شناور آزاد شرکت ها بر ريسک سيستماتيک و نقد شوندگي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانناصري، عليرضا
به راهنمايي استاد راهنما سعيد شيرزادي؛ استاد مشاور کوروش شمس؛ استاد داور امين سادات.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت صنعتي، دانشکده مرکز آموزش، رشته بازار سرمايه) ؛ ‎۱۳۹۸.
پ‏‎۱۰۳۸تاثير رفتار توده وار سهامداران بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه موردي: صنايع پتروشيمي و پالايشگاهيعزيزي، رضا
به راهنمايي استاد راهنما کوروش شمس؛ استاد مشاور سعيد شيرزادي؛ استاد داور امين سادات.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت صنعتي، دانشکده مرکز آموزش، رشته بازار سرمايه) ؛ ‎۱۳۹۸.
پ‏‎۱۰۳۷تاثير نرم افزار مديريت ارتباط با مشتري پيام گستر بر بهره وري بنگاه و اعتماد مشتريان در سازمان هاي خدماتي و بازرگاني کوچک و متوسطمينائي، فرشته
فرشته مينائي.- به راهنمايي استاد راهنما کامليا احتشامي اکبري؛ استاد مشاور کامران اعتماد مقدم؛ استاد ناظر فرانک جواهر دشتي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت صنعتي، دانشکده مرکز آموزش، رشته مديريت اجرايي) ؛ ‎۱۳۹۷.
پ‏‎۱۰۳۶تحليل ريسک فعاليت هاي عمومي پروژه هاي صنعتي با روش FMEA‎ و TOPSIS‎ :مطالعه موردي شرکت کاني مسباباتبار درزي، فاطمه
 به راهنمايي استاد راهنما بهنام فيض آبادي؛ استاد مشاور اکبر شاه کرمي؛ استاد ناظر فرزاد حقيقي راد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت صنعتي، دانشکده مرکز آموزش، رشته مديريت اجرايي) ؛ ‎۱۳۹۷.
پ‏‎۱۰۳۵به راهنمايي استاد راهنما محمد آزادي؛ استاد مشاور علي عياري؛ استاد ناظر فرانک جواهر دشتي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت صنعتي، دانشکده مرکز آموزش، رشته مديريت اجرايي) ؛ ‎۱۳۹۸.کربلايي، علي
ه راهنمايي استاد راهنما سعيد شيرزادي؛ استاد مشاور محمد هاشمي نژاد؛ استاد داور شاهين احمدي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت صنعتي، دانشکده مرکز آموزش، رشته بازار سرمايه) ؛ ‎۱۳۹۸.
پ‏‎۱۰۳۴تاثير تبليغات بر پاسخ ها و وفاداري به برند مصرف کنندگان مورد کاوي: لوازم خانگي ال جيآل آقا، عادل
به راهنمايي استاد راهنما محمد آزادي؛ استاد مشاور علي عياري؛ استاد ناظر فرانک جواهر دشتي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت صنعتي، دانشکده مرکز آموزش، رشته مديريت اجرايي) ؛ ‎۱۳۹۸.