پایان نامه ها
  
  
  
مشخصات
پ۱۰۰۰تحليل برنامه زماني کاري مديران مطالعه موردي گروه فن آوااشتري، ساناز
 به راهنمايي استاد راهنما فرزاد حقيقي راد؛ استاد مشاور سياوش مريدي؛ استاد ناظر حميدرضا بابائي مسلمان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت صنعتي، دانشکده مرکز آموزش، رشته مهندسي صنايع- مديريت سيستم و بهره وري) ؛ ‎۱۳۹۶
پ۹۹۹ارزيابي دارايي هاي فکري با تمرکز بر روش هاقاسمي ارمکي، محسن   حاجي علي اکبر، احسان
 به راهنمايي استاد راهنما مجيد گلپايگاني؛ استاد داور کورش شمس؛ استاد ناظر محمد هاشمي نژاد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت صنعتي، دانشکده مرکز آموزش، رشته بازار سرمايه) ؛ ‎۱۳۹۵.
پ‏‎۹۹۸ارزيابي سطح رقابت پذيري بنگاه در صنعت موکت نمدي: مورد مطالعه شرکت ميلاد موکتپارسي مود، سپيده
به راهنمايي استاد راهنما مرتضي عمادزاده؛ استاد مشاور فرزاد حقيقي راد؛ استاد ناظر فرامرز شاه محمدي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت صنعتي، دانشکده مرکز آموزش، رشته مديريت اجرايي) ؛ ‎۱۳۹۷.
پ‏‎۹۹۷بررسي تاثير گرايشات بازاريابي بر ارزش برند: موردکاوي بانک انصارخالقي، حميد   ميربابايي، کاظم
به راهنمايي آزادي، محمد با مشاوره ناجي زاده، رامين.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت صنعتي، دانشکده مرکز آموزش، رشته بازاريابي استراتژيک) ؛ ‎۱۳۹۷.
پ‏‎۹۹۶بررسي تاثير تجربه برند بر وفاداري در ايران : مطالعه موردي برند محصولات لبني کالهرفيعي، کبري
به راهنمايي استاد راهنما محمد آزادي؛ استاد مشاور کامليا احتشامي اکبري؛ استاد ناظر فرانک جواهردشتي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت صنعتي، دانشکده مرکز آموزش، رشته مديريت اجرايي) ؛ ‎۱۳۹۷.
پ‏‎۹۹۵بررسي تاثير بکارگيري استراتژي برندسازي اجزاء بر تصميم خريداران صنعتي  مورد کاوي پروژه هاي هوشمندسازي ساختمانکانون حصاري، آلبرت
به راهنمايي استاد راهنما محمد آزادي؛ استاد مشاور کامليا احتشامي اکبري؛ استاد ناظر فرانک جواهردشتي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت صنعتي، دانشکده مرکز آموزش، رشته مديريت اجرايي) ؛ ‎۱۳۹۷.
پ‏‎۹۹۴مکان يابي دو مرحله اي پوياي شعب بانک مطالعه موردي يکي از موسسات مالي و اعتباري در شهر تهرانحاصلي مراد، نگين
به راهنمايي استاد راهنما احمد ماکوئي؛ استاد مشاور کاوه خليلي دامغاني؛ استاد ناظر فرزاد حقيقي راد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت صنعتي، دانشکده مرکز آموزش، رشته مهندسي صنايع- مديريت سيستم و بهره وري) ؛ ‎۱۳۹۵
پ‏‎۹۹۳چالش هاي مديريت جانشين پروري در شرکت هاي خانوادگي: مطالعه موردي شرکت هاي گلرنگ-کن- ميخک نسجآريا فتاحي، منصور بني اسدي
به راهنمايي استاد راهنما نسرين جزني؛ استاد مشاور خدايار ابيلي؛ استاد ناظر کامليا احتشامي اکبري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت صنعتي، دانشکده مرکز آموزش، رشته مديريت اجرايي) ؛ ‎۱۳۹۶.