پایگاه های اطلاعاتی
پنجشنبه,21 اسفند, 0773

کتابخانه های سازمان مدیریت صنعتی، به بسیاری از پایگاه های اطلاعاتی متصل است. و امکان دسترسی به مقالات از راه دور برای دانشجویان و اعضای هیات علمی و همکاران نیز مسیر می باشد.

جهت اطلاعات بیشتر با کتابخانه تماس بگیرید.

Access denied. You do not have permission to perform this action or access this resource.