گفت و گو با ابوالفضل کیانی بختیاری مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در جلسه شورای سیاستگذاری پانزدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی
1 - 50 Next
خانه