اعلام آمادگی کارگروه ویژه حمایت از تولید ملی و تاب آوری صنعتی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت برای تدوین الزامات و چارچوب های جهش تولید
دوشنبه,04 فروردین, 1399

 

در پی ابلاغیه مهندس ميرسليم رییس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام به روسای کمیته ها و کارگروه های تخصصی و زیرمجموعه کمیسیون متبوع، مبنی بر بررسی، آسیب شناسی و ارائه چارچوب مناسب برای جهش تولید، محمدباقر عالی رییس کارگروه حمایت از تولید ملی و تاب آوری صنعتی مجمع آمادگی خود و سایر اعضای کارگروه را برای تدوین چارچوب جهش تولید اعلام نمود.

وی اظهار داشت در این خصوص از همکاری و هم افزایی علمی، مطالعاتی و عملیاتی سازمان ها و مراکز صنعتی کشور از جمله سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه و وابسته بویژه سازمان مدیریت صنعتی برای تدوین الزامات و چارچوب جهش تولید و بکارگیری راهکارهای مناسب برای تحقق عملی منویات مقام معظم رهبری و وزارت صنعت، معدن و تجارت بعنوان متولی اصلی جهش تولید بهره خواهد برد.

عالی ابراز امیدواری کرد تا همگام با سایر کمیته ها و کارگروه های تخصصی مجمع نتایج این مطالعه را به زودی برای بهره برداری سیاست گزاران، برنامه ریزان و متولیان بخش های صنعتی کشور ارائه و از طریق مجمع بر اجرای آنها نظارت شود.

1 - 50 Next
خانه