نمایندگی ها

 نماینــــدگی ها

نمايندگي ها حلقه هايي از شبكه سازمان مديريت صنعتي هستند كه در جهت تحقق ماموريت سازمان و بنا به ضرورت توسعه و بهره گيري از ظرفيتها و امكانات سراسر كشور از دهه 70 مورد توجه قرارگرفته و به ساختار سازمان پيوسته اند.
در حال حاضر سازمان در26 استان كشور نمايندگي داشته كه در تمامي حوزه هاي مشاوره ، آموزش ، تحقيق و انتشارات فعاليت مي نمايند.