سازمان مدیریت صنعتی8پیشرو در آموزش و توسعه مدیران صنعت و کسب و کار-تحول کسب و کار به کمک تحلیل، مشاوره و پژوهش-تعالی سازمانها-نشر دانش مدیریت-برگزاری همایش های ملی1396/11/23 07:43:56 ق.ظSTS_Site50802923336خانهhttp://imi.ir/Education/ManagementCourses دوره%20های%20تخصصی%20مدیریت http://imi.ir/About/Pages/ManagersChart.aspx مدیران%20سازمان http://imi.ir/Services/Library کتابخانه http://imi.ir/About/SitePages/Managers.aspx اعضای%20هیئت%20مدیره http://imi.ir/Services/ConferencesCenter/Pages/Hall-Disp.aspx معرفی%20فضا http://imi.ir/Education/GraduateCourses تحصیلات%20تکمیلی%20و%20دوره%20های%20عالی%20مدیریت http://imi.ir/Services/ConferencesCenter مرکز%20همایش%20ها http://imi.ir/en HOME2http://imi.ir1396/11/23 07:43:56 ق.ظhtmlTrueBLANKINTERNETaspx11;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js
مشاوره و تحقیق24پیشرو در آموزش و توسعه مدیران صنعت و کسب و کار-تحول کسب و کار به کمک تحلیل، مشاوره و پژوهش-تعالی سازمانها-نشر دانش مدیریت-برگزاری همایش های ملی1396/11/12 07:40:34 ق.ظSTS_Webhttp://imi.ir6710266http://imi.ir/Consulting/KM-Pub/Pages/Books.aspx فهرست%20انتشارات%20سازمان%20مدیریت%20صنعتی http://imi.ir/Consulting/KM-Pub/tadbir ماهنامه%20تدبیر http://imi.ir/Consulting/KM-Pub دانش%20و%20نشر http://imi.ir/Consulting/KM-Pub/Pages/ContactUS.aspx تماس%20با%20ما http://imi.ir/Consulting/KM-Pub/Pages/EBooks.aspx کتاب%20های%20الکترونیکی http://imi.ir/Consulting/Projects طرح%20ها%20و%20پروژه%20ها1http://imi.ir1396/11/12 07:40:34 ق.ظhtmlTrueCMSPUBLISHINGaspx11;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js
فرم شماره (2) فرم پيشنهاد تفصيلي پايان نامه دوره هاي در سطح كارشناسي ارشد45401394/12/15 05:31:00 ق.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://imi.ir/Education/GraduateCourses/Documents/Forms/AllItems.aspx41540http://imi.ir1394/12/15 05:31:00 ق.ظdocFalsedoc11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
سازمان مديريت صنعتي فرم شماره (1) يا فرم پيشنهاد عنوان پروژه (پايان نامه)43221396/08/04 12:54:00 ب.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://imi.ir/Education/GraduateCourses/Documents/Forms/AllItems.aspx23160http://imi.ir1396/08/04 12:54:00 ب.ظdocxFalsedocx11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
راهنماي اشتراك ماهنامه تدبيرسال 139556921395/05/12 11:58:00 ق.ظSTS_ListItem_851http://imi.ir/Consulting/KM-Pub/tadbir/PublishingImages/Pages/Home216830http://imi.ir1395/05/12 11:58:00 ق.ظdocxFalsedocx11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
فرم سفارش كتاب فارسي243451396/04/31 06:57:00 ق.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://imi.ir/Services/Library/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://imi.ir1396/04/31 06:57:00 ق.ظdocFalsedoc11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
فرم تفصيلي پروپوزال رساله DBA871396/08/30 07:14:00 ق.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://imi.ir/Education/GraduateCourses/Documents/Forms/AllItems.aspx11750http://imi.ir1396/08/30 07:14:00 ق.ظdocFalsedoc11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
فرم پيشنهاد عنوان رساله DBA861396/08/30 10:45:00 ق.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://imi.ir/Education/GraduateCourses/Documents/Forms/AllItems.aspx12140http://imi.ir1396/08/30 10:45:00 ق.ظdocxFalsedocx11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
روش اجرایی خدمات عمومی کتابخانه243401396/05/24 10:07:00 ق.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://imi.ir/Services/Library/Documents/Forms/AllItems.aspx30واحدهای صادر کننده معرفی‌نامه به کتابخانه موظفند پس از پایان قرارداد کارکنان، خاتمه همکاری آنها را به معاونت آموزش اعلام نمایند.;خدمات اینترنت بی‌سیم (Wireless) برای اعضا در کتابخانه برقرار است.0http://imi.ir1396/05/24 10:07:00 ق.ظdocxFalsedocx11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
فرم درخواست تغییر243411396/05/24 05:39:00 ق.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://imi.ir/Services/Library/Documents/Forms/AllItems.aspx1800http://imi.ir1396/05/24 05:39:00 ق.ظdocFalsedoc11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js