اطلاعات ثبت نام ترم بهمن 9771979پیشرو در آموزش و توسعه مدیران صنعت و کسب و کار-تحول کسب و کار به کمک تحلیل، مشاوره و پژوهش-تعالی سازمانها-نشر دانش مدیریت-برگزاری همایش های ملی1397/10/16 01:29:50 ب.ظSTS_ListItem_PublishingPageshttp://imi.ir/Education/GraduateCourses/Pages/Forms/AllItems.aspx1016900http://imi.ir1397/10/16 01:29:50 ب.ظhtmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
مشاوره و تحقیق17675پیشرو در آموزش و توسعه مدیران صنعت و کسب و کار-تحول کسب و کار به کمک تحلیل، مشاوره و پژوهش-تعالی سازمانها-نشر دانش مدیریت-برگزاری همایش های ملی1396/11/12 07:40:34 ق.ظSTS_Webhttp://imi.ir17921630http://imi.ir1396/11/12 07:40:34 ق.ظhtmlTrueCMSPUBLISHINGaspx11;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js
سازمان مدیریت صنعتی8869پیشرو در آموزش و توسعه مدیران صنعت و کسب و کار-تحول کسب و کار به کمک تحلیل، مشاوره و پژوهش-تعالی سازمانها-نشر دانش مدیریت-برگزاری همایش های ملی1397/10/17 11:17:54 ق.ظSTS_Site1022697897خانهhttp://imi.ir/Education/ManagementCourses دوره%20های%20تخصصی%20مدیریت http://imi.ir/Education/GraduateCourses تحصیلات%20تکمیلی%20و%20دوره%20های%20عالی%20مدیریت http://imi.ir/About/Pages/ManagersChart.aspx مدیران%20سازمان http://imi.ir/Education آموزش http://imi.ir/Services/ConferencesCenter مرکز%20همایش%20ها http://imi.ir/Education/Pages/JobC.aspx دوره%20های%20آمادگی%20استخدام http://imi.ir/en HOME http://imi.ir/Services/Library کتابخانه2http://imi.ir1397/10/17 11:17:54 ق.ظhtmlTrueBLANKINTERNETaspx11;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js
کانون ارزیابی مدیران حرفه ای دولت702571397/05/08 01:35:42 ب.ظSTS_ListItem_GenericListhttp://imi.ir/Consulting/Projects/Lists/ConsultingItemsLST/AllItems.aspx646900http://imi.ir1397/05/08 01:35:42 ب.ظFalse66~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
FAQ67970پیشرو در آموزش و توسعه مدیران صنعت و کسب و کار-تحول کسب و کار به کمک تحلیل، مشاوره و پژوهش-تعالی سازمانها-نشر دانش مدیریت-برگزاری همایش های ملی1395/07/26 08:24:51 ق.ظSTS_ListItem_WebPageLibraryhttp://imi.ir/Education/SitePages/Forms/AllPages.aspx13881280http://imi.ir1395/07/26 08:24:51 ق.ظhtmlFalseaspx25;1625~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
IMIAlumni67963پیشرو در آموزش و توسعه مدیران صنعت و کسب و کار-تحول کسب و کار به کمک تحلیل، مشاوره و پژوهش-تعالی سازمانها-نشر دانش مدیریت-برگزاری همایش های ملی1397/06/20 11:55:06 ق.ظSTS_ListItem_PublishingPageshttp://imi.ir/Education/Pages/Forms/AllItems.aspx943870http://imi.ir1397/06/20 11:55:06 ق.ظhtmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
دستورالعمل نحوه نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد MBA و DBA720421397/04/09 03:27:43 ب.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://imi.ir/Education/GraduateCourses/Documents/Forms/AllItems.aspx8800http://imi.ir1397/04/09 03:27:43 ب.ظpdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
مصوبات كميته بورس درخصوص پايان نامه هاي دانشجويان MBA- بازار سرمايه720541395/09/03 02:29:59 ب.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://imi.ir/Education/GraduateCourses/Documents/Forms/AllItems.aspx4630http://imi.ir1395/09/03 02:29:59 ب.ظpdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
آلبوم دوره های تخصصی و کاربردی مدیریت 720321396/04/11 06:42:31 ب.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://imi.ir/Education/ManagementCourses/CourseDocs/Forms/AllItems.aspx1051820http://imi.ir1396/04/11 06:42:31 ب.ظpdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
فرم ثبت نام دوره هاي DBA720521397/06/19 11:12:53 ق.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://imi.ir/Education/GraduateCourses/Documents/Forms/AllItems.aspx356440http://imi.ir1397/06/19 11:12:53 ق.ظpdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js