سازمان مديريت صنعتي فرم شماره (1) يا فرم پيشنهاد عنوان پروژه (پايان نامه)43221396/08/04 12:54:00 ب.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://imi.ir/Education/GraduateCourses/Documents/Forms/AllItems.aspx118330http://imi.ir1396/08/04 12:54:00 ب.ظdocxFalsedocx11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
(دوره‌ فوق‌دکترای مدیریت حرفه‌ای کسب و کار (Post-DBA)45411395/04/26 03:35:00 ق.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://imi.ir/Education/GraduateCourses/Documents/Forms/AllItems.aspx758320http://imi.ir1395/04/26 03:35:00 ق.ظdocFalsedoc11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
فرم شماره (2) فرم پيشنهاد تفصيلي پايان نامه دوره هاي در سطح كارشناسي ارشد45401394/12/15 05:31:00 ق.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://imi.ir/Education/GraduateCourses/Documents/Forms/AllItems.aspx320310http://imi.ir1394/12/15 05:31:00 ق.ظdocFalsedoc11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
راهنماي اشتراك ماهنامه تدبيرسال 139556921395/05/12 11:58:00 ق.ظSTS_ListItem_851http://imi.ir/Consulting/KM-Pub/tadbir/PublishingImages/Pages/Home2144170http://imi.ir1395/05/12 11:58:00 ق.ظdocxFalsedocx11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
فرم سفارش كتاب فارسي243441396/05/24 05:39:00 ق.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://imi.ir/Services/Library/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://imi.ir1396/05/24 05:39:00 ق.ظdocFalsedoc11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
فرم سفارش كتاب فارسي243451396/04/31 06:57:00 ق.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://imi.ir/Services/Library/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://imi.ir1396/04/31 06:57:00 ق.ظdocFalsedoc11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
روش اجرایی خدمات عمومی کتابخانه243401396/05/24 10:07:00 ق.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://imi.ir/Services/Library/Documents/Forms/AllItems.aspx30واحدهای صادر کننده معرفی‌نامه به کتابخانه موظفند پس از پایان قرارداد کارکنان، خاتمه همکاری آنها را به معاونت آموزش اعلام نمایند.;خدمات اینترنت بی‌سیم (Wireless) برای اعضا در کتابخانه برقرار است.0http://imi.ir1396/05/24 10:07:00 ق.ظdocxFalsedocx11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
فرم درخواست تغییر243411396/05/24 05:39:00 ق.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://imi.ir/Services/Library/Documents/Forms/AllItems.aspx1000http://imi.ir1396/05/24 05:39:00 ق.ظdocFalsedoc11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
به: کتابخانه سازمان مدیریت صنعتی243421396/05/24 05:38:00 ق.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://imi.ir/Services/Library/Documents/Forms/AllItems.aspx1100http://imi.ir1396/05/24 05:38:00 ق.ظdocFalsedoc11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
به: کتابخانه سازمان مدیریت صنعتی243431396/05/24 05:38:00 ق.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://imi.ir/Services/Library/Documents/Forms/AllItems.aspx1100http://imi.ir1396/05/24 05:38:00 ق.ظdocFalsedoc11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js