فرآيند تكميل پايان نامه كارشناسي ارشد و دكترا45331393/10/08 10:01:00 ق.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://imi.ir/Education/GraduateCourses/Documents/Forms/AllItems.aspx15110http://imi.ir1393/10/08 10:01:00 ق.ظdocFalsedoc11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
(دوره‌ فوق‌دکترای مدیریت حرفه‌ای کسب و کار (Post-DBA)45411395/04/26 03:35:00 ق.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://imi.ir/Education/GraduateCourses/Documents/Forms/AllItems.aspx55280http://imi.ir1395/04/26 03:35:00 ق.ظdocFalsedoc11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
فرم اعلام آمادگي (دوره‌هاي درسطح دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار-DBA)45431395/04/26 07:12:00 ق.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://imi.ir/Education/GraduateCourses/Documents/Forms/AllItems.aspx99520http://imi.ir1395/04/26 07:12:00 ق.ظdocFalsedoc11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
فرم شماره (2) فرم پروپوزال پايان نامه دوره هاي دکترا(DBA)45351395/11/10 10:15:00 ق.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://imi.ir/Education/GraduateCourses/Documents/Forms/AllItems.aspx19130http://imi.ir1395/11/10 10:15:00 ق.ظdocFalsedoc11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
فرم شماره (2) فرم پيشنهاد تفصيلي پايان نامه دوره هاي در سطح كارشناسي ارشد45401394/12/15 05:31:00 ق.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://imi.ir/Education/GraduateCourses/Documents/Forms/AllItems.aspx13100http://imi.ir1394/12/15 05:31:00 ق.ظdocFalsedoc11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
سازمان مديريت صنعتي فرم شماره (1) يا فرم پيشنهاد عنوان پروژه (پايان نامه) دانشجویان دکتری45341395/05/26 10:39:00 ق.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://imi.ir/Education/GraduateCourses/Documents/Forms/AllItems.aspx1440http://imi.ir1395/05/26 10:39:00 ق.ظdocxFalsedocx11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
سازمان مديريت صنعتي فرم شماره (1) يا فرم پيشنهاد عنوان پروژه (پايان نامه)45391393/10/27 02:32:00 ب.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://imi.ir/Education/GraduateCourses/Documents/Forms/AllItems.aspx1740http://imi.ir1393/10/27 02:32:00 ب.ظdocxFalsedocx11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
راهنماي اشتراك ماهنامه تدبيرسال 139556921395/05/12 11:58:00 ق.ظSTS_ListItem_851http://imi.ir/Consulting/KM-Pub/tadbir/PublishingImages/Pages/Home242330http://imi.ir1395/05/12 11:58:00 ق.ظdocxFalsedocx11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
FAQ16631395/07/26 08:24:51 ق.ظSTS_ListItem_WebPageLibraryhttp://imi.ir/Education/SitePages/Forms/AllPages.aspx4082730http://imi.ir1395/07/26 08:24:51 ق.ظhtmlFalseaspx25;1625~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
ProgramDisp19971395/05/19 05:20:42 ق.ظSTS_ListItem_WebPageLibraryhttp://imi.ir/Managers-Home/SitePages/Forms/AllPages.aspx3061980http://imi.ir1395/05/19 05:20:42 ق.ظhtmlFalseaspx25;1625~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js