فرآيند تكميل پايان نامه كارشناسي ارشد و دكترا45331393/10/08 10:01:00 ق.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://imi.ir/Education/GraduateCourses/Documents/Forms/AllItems.aspx107190http://imi.ir1393/10/08 10:01:00 ق.ظdocFalsedoc11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
فرم پيشنهاد عنوان رساله دانش پژوهان دکترا192271396/05/19 08:48:00 ق.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://imi.ir/Education/GraduateCourses/Documents/Forms/AllItems.aspx31310http://imi.ir1396/05/19 08:48:00 ق.ظdocxFalsedocx11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
پیش دفاع رساله □ دفاع رساله □13791396/05/19 09:31:00 ق.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://imi.ir/Education/GraduateCourses/Documents/Forms/AllItems.aspx34340http://imi.ir1396/05/19 09:31:00 ق.ظdocxFalsedocx11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
(دوره‌ فوق‌دکترای مدیریت حرفه‌ای کسب و کار (Post-DBA)45411395/04/26 03:35:00 ق.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://imi.ir/Education/GraduateCourses/Documents/Forms/AllItems.aspx375620http://imi.ir1395/04/26 03:35:00 ق.ظdocFalsedoc11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
سازمان مديريت صنعتي فرم شماره (1) يا فرم پيشنهاد عنوان پروژه (پايان نامه)45391393/10/27 02:32:00 ب.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://imi.ir/Education/GraduateCourses/Documents/Forms/AllItems.aspx187200http://imi.ir1393/10/27 02:32:00 ب.ظdocxFalsedocx11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
فرم تفصیلی پروپوزال رساله دوره هاي دکترا(DBA)193581396/05/19 04:20:00 ق.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://imi.ir/Education/GraduateCourses/Documents/Forms/AllItems.aspx19190http://imi.ir1396/05/19 04:20:00 ق.ظdocFalsedoc11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
فرم شماره (2) فرم پيشنهاد تفصيلي پايان نامه دوره هاي در سطح كارشناسي ارشد45401394/12/15 05:31:00 ق.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://imi.ir/Education/GraduateCourses/Documents/Forms/AllItems.aspx146150http://imi.ir1394/12/15 05:31:00 ق.ظdocFalsedoc11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
روش اجرایی خدمات عمومی کتابخانه243401396/05/24 10:07:00 ق.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://imi.ir/Services/Library/Documents/Forms/AllItems.aspxواحدهای صادر کننده معرفی‌نامه به کتابخانه موظفند پس از پایان قرارداد کارکنان، خاتمه همکاری آنها را به معاونت آموزش اعلام نمایند.;خدمات اینترنت بی‌سیم (Wireless) برای اعضا در کتابخانه برقرار است.0http://imi.ir1396/05/24 10:07:00 ق.ظdocxFalsedocx11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
فرم درخواست تغییر243411396/05/24 05:39:00 ق.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://imi.ir/Services/Library/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://imi.ir1396/05/24 05:39:00 ق.ظdocFalsedoc11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
به: کتابخانه سازمان مدیریت صنعتی243421396/05/24 05:38:00 ق.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://imi.ir/Services/Library/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://imi.ir1396/05/24 05:38:00 ق.ظdocFalsedoc11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js