عضويت كتابخانه

دانشجویان، دانش پژوهان، اعضای هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی و سایر مراجعین محترم، با توجه به جدول ذیل می توانند جهت عضویت به صورت حضوری به کتابخانه سازمان مراجعه فرمایند.

ردیف کاربران کتابخانه واحد صادر کننده معرفی‌نامه سطح خدمات مدت عضویت (روز) حداکثر منابع امانتی
1 كاركنان رسمي، قراردادی تمام‌وقت و ساعتی سازمان مدیریت سرمایه‌های انسانی و پشتیبانی کلیه خدمات- امانت منابع اتمام قرارداد 5
2 اعضاي هیأت علمي تمام وقت مدیریت سرمایه‌های انسانی و پشتیبانی کلیه خدمات- امانت منابع اتمام قرارداد 7

3

دانشجويان دوره‌هاي عالی آموزشی سازمان (دکتری، كارشناسي ارشد، کارشناسی و کاردانی) معاونت آموزش کلیه خدمات- امانت منابع اتمام دوره آموزشی 5
4 مدیران نمایندگی‌های سازمان مدیریت امور نمایندگی‌ها کلیه خدمات- امانت منابع یک سال 3
5 اعضای خانه مديران خانه مدیران (معرفی‌نامه + فیش بانکی پرداخت حق عضویت) کلیه خدمات- امانت منابع یک سال 3
6 فارغ التحصيلان دوره‌های تحصیلات تکمیلی سازمان مدیریت صنعتی مؤسسه مربوطه (معرفی‌نامه طبق فرم FR_LI_04 + فیش بانکی پرداخت حق عضویت) کلیه خدمات- امانت منابع یک سال 3
7 كاركنان رسمي و قراردادی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران امور اداری آن سازمان کلیه خدمات- امانت منابع اتمام قرارداد 3
8 مديران ارشد شركت‌هاي تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مؤسسه مربوطه (معرفی‌نامه طبق فرم FR_LI_05 + فیش بانکی پرداخت حق عضویت) کلیه خدمات- امانت منابع یک سال 3
9 اعضاي انجمن مديريت اجرايي/ انجمن مشاوران مديريت ايران مؤسسه مربوطه (معرفی‌نامه طبق فرم FR_LI_05 + فیش بانکی پرداخت حق عضویت) کلیه خدمات- امانت منابع یک سال 3
10 مديران وزارت صنعت، معدن و تجارت و مديران ارشد سازمانها و شركت‌هاي تابعه مؤسسه مربوطه (معرفی‌نامه طبق فرم FR_LI_05 + فیش بانکی پرداخت حق عضویت) کلیه خدمات- امانت منابع یک سال 3
11 اعضای هیأت علمی رسمي دانشکده‌هاي مديريت مؤسسه مربوطه (معرفی‌نامه طبق فرم FR_LI_05 + فیش بانکی پرداخت حق عضویت) کلیه خدمات- امانت منابع یک سال 3
12 دانشجويان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي براساس قرارداد یا تفاهم نامه با دانشگاه مؤسسه مربوطه کلیه خدمات- امانت منابع یک سال 3
13 مديران و پژوهشگراني كه در اجراي قراردادها با سازمان همكاري دارند و مديران شركت‌هاي معتبر (به تشخيص مديران سازمان) مؤسسه مربوطه (معرفی‌نامه طبق فرم FR_LI_05 + فیش بانکی پرداخت حق عضویت) کلیه خدمات- امانت منابع یک سال 3
14 ارزیابان جایزه تعالی مؤسسه مربوطه (معرفی‌نامه طبق فرم FR_LI_05) کلیه خدمات- امانت منابع یک سال 2
15 اعضای هیأت علمی دانشگاهها و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری مؤسسه مربوطه/ سفارش مديران سازمان کلیه خدمات در محل کتابخانه

بنا بر نیاز کاربر در محل کتابخانه

16 اعضای هیأت علمی بازنشسته و همکاران بازنشسته سازمان مدیریت سرمایه‌های انسانی و پشتیبانی کلیه خدمات در محل کتابخانه
17 ساير اشخاص

سفارش مديران سازمان/

مسئول كتابخانه

کلیه خدمات در محل کتابخانه