لیست پایان نامه ها

شماره رساله​

عنوان

پدیدآور

مشخصات

پ‏‎۱۰۳۹

بررسي تاثير ميزان درصد سهام شناور آزاد شرکت ها بر ريسک سيستماتيک و نقد شوندگي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ناصري، عليرضا

به راهنمايي استاد راهنما سعيد شيرزادي؛ استاد مشاور کوروش شمس؛ استاد داور امين سادات.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت صنعتي، دانشکده مرکز آموزش، رشته بازار سرمايه) ؛ ‎۱۳۹۸.

پ‏‎۱۰۴۰

بررسي تاثير کيفيت سود و هموار سازي سود بر نقدشوندگي سهام صنايع محصولات شيميايي در بورس اوراق بهادار تهران

کاظمي منش، فاطمه

به راهنمايي استاد راهنما رضا تهراني؛ استاد مشاور شاهين احمدي؛ استاد داور امين سادات.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت صنعتي، دانشکده مرکز آموزش، رشته بازار سرمايه) ؛ ‎۱۳۹۸.