لیست پایان نامه ها

شماره رساله​

عنوان

پدیدآور

مشخصات

پ‏‎۱۰۳۹

بررسی تاثیر میزان درصد سهام شناور آزاد شرکت ها بر ریسک سیستماتیک و نقد شوندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ناصری، علیرضا

به راهنمایی استاد راهنما سعید شیرزادی؛ استاد مشاور کوروش شمس؛ استاد داور امین سادات.- کارشناسی ارشد (دانشگاه سازمان مدیریت صنعتی، دانشکده مرکز آموزش، رشته بازار سرمایه) ؛ ‎۱۳۹۸.

پ‏‎۱۰۴۰

بررسی تاثیر کیفیت سود و هموار سازی سود بر نقدشوندگی سهام صنایع محصولات شیمیایی در بورس اوراق بهادار تهران

کاظمی منش، فاطمه

به راهنمایی استاد راهنما رضا تهرانی؛ استاد مشاور شاهین احمدی؛ استاد داور امین سادات.- کارشناسی ارشد (دانشگاه سازمان مدیریت صنعتی، دانشکده مرکز آموزش، رشته بازار سرمایه) ؛ ‎۱۳۹۸.