عنوان

نوع فراخوان

تاریخ انتشار

مهلت ارسال

تاریخ انقضاء

متن

مزایده اقلام اسقاطی

آگهی مزایده

1400/01/22

1400/02/04

1400/02/05

متقاضیان محترم شرکت در مزایده عمومی سازمان مدیریت صنعتی پیرو اطلاعیه مندرج در روزنامه شرایط اختصاصی به شرح ذیل  و لیست اقلام ارائه شده در مزایده به پیوست اعلام می گردد.

  1. شرکت کنندگان در مزایده می بایست پس از واریز وجه التزام شرکت در مزایده به مبلغ 10/000/000 ریال به شماره حساب 0112490779001 بانک ملی ایران شعبه امانیه ، فیش واریزی به همراه مبلغ پیشنهادی خود را در پاکت در بسته طی مدت 7 روز کاری از تاریخ  درج آگهی به آدرس تهران- خیابان ولیعصر – بالاتر از پارک ملت نبش خیابان جام جم سازمان مدیریت صنعتی – ساختمان مرکزی طبقه همکف واحد تدارکات تحویل نمایند.
  2.  هر گونه پیشنهاد فاقد امضا ، مشروط ، مبهم  ، مخدوش و یا ارسال شده پس از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .
  3. این سازمان در پذیرش هریک از پیشنهادات مختار می باشد.
  4. هزینه چاپ آگهی نیز به عهده برنده مزایده می باشد.
  5. جهت هماهنگی بازدید وکسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن  22043005 داخلی 245 تماس حاصل نمایند.